Brak danych
    RADIO GDAŃSK | PATRONATY             ARCHIWUM PATRONATÓW
Najsympatyczniejszy Zwierzak Pomorza - Regulamin

Regulamin KonkursuPlebiscyt na najsympatyczniejszego zwierzaka Pomorza

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą „Plebiscyt na najsympatyczniejszego zwierzaka Pomorza”

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A.

 2. Konkurs adresowany jest do użytkowników serwisu www.radiogdansk.pl i ma charakter otwarty.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 6. Tematyką konkursu są fotografie zwierząt z rejonu Pomorza.

 7. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.radiogdansk.pl oraz zamieszczenie zdjęcia.

 8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przesłanych fotografii oraz na publikowanie jego danych osobowych w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 10. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

 11. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 12. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.

 13. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 14. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace bez podania uzasadnienia. Dotyczy to w szczególności prac niezgodnych z Regulaminem, odbiegających od tematu, wadliwych technicznie. Organizator może też zdyskwalifikować prace już biorące udział w konkursie, w szczególności w przypadku poddania w wątpliwość ich autorstwa.

 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 16. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni poprzez głosowanie Użytkowników serwisu www.radiogdansk.pl, od dnia 26.11.2012 do dnia 21.01.2013.

 17. Organizator konkursu uhonoruje zwycięzców nagrodami rzeczowymi:

  1. I miejsce: kupon wartości 300 złotych na wizytę w Salonie Champion - pielęgnacja zwierząt oraz kupon o wartości 200 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

  2. II miejsce: kupon wartości 300 złotych na wizytę w Salonie Champion - pielęgnacja zwierząt oraz kupon o wartości 100 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

  3. III miejsce: kupon o wartości 200 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

 18. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 21. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 22. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)

 

 

 
LOTOS Trefl Gdask
Teatr Miniatura
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
thumb_off_de_bicz_czarne1
Centrum Kultury w Gdyni
Batycka Galeria Sztuki Wspczesnej w Supsku
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
>