Autopilot - sms dla kierowców 603 06 06 06 »
Widzisz wypadek, dzwoń lub napisz sms 603 06 06 06. Uprzedź innych. »
Autopilot Radia Gdańsk, najlepszy nawigator. Podróż z nami to przyjemność. »
Kto słucha Radia Gdańsk, nie stoi w korkach. Dzwoń lub napisz sms 603 06 06 06 »
603 06 06 06 Powiedz nam o korku, my przekażemy to innym kierowcom. »
Podróżuj bezpiecznie. Z Radiem Gdańsk nie ma problemów na drodze. »
Włącz Autopilota, daj się poprowadzić. Sms 603 06 06 06. »
603 06 06 06 - Autopilot Radia Gdańsk - Z nami zawsze dotrzesz do celu. »
Brak danych
Kaszubskie RG
Blog
Reklama
Abonament RTV
Abonament RTV
    RADIO GDAŃSK | Pomorze biega
k00027990_505

Promujemy bieganie i aktywny odpoczynek! Weż udział w cyklu Pomorze Biega. Podczas każdej z imprez nagradzamy wszystkich biegaczy!
 
Pomorze Biega:


11 maja – Bieg Europejski Gdyni
18 maja – Kwidzyński Bieg Papiernika
26 maja – Bieg Tura w Człuchowie
22 czerwca – Nocny Bieg Świętojański w Gdyni
27 lipca – Bieg Uliczny Św. Jakuba
7 września – Bieg Westerplatte Gdańsk
5 października – Bieg Kociewski z Polpharmą
11 listopada – Jesienny Bieg Niepodległości w Gdyni

baner-internet1_sklep_505Najsympatyczniejszy Zwierzak Pomorza - Regulamin
poniedziałek, 19 listopada 2012 21:48

Regulamin KonkursuPlebiscyt na najsympatyczniejszego zwierzaka Pomorza

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą „Plebiscyt na najsympatyczniejszego zwierzaka Pomorza”

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A.

 2. Konkurs adresowany jest do użytkowników serwisu www.radiogdansk.pl i ma charakter otwarty.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 6. Tematyką konkursu są fotografie zwierząt z rejonu Pomorza.

 7. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.radiogdansk.pl oraz zamieszczenie zdjęcia.

 8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przesłanych fotografii oraz na publikowanie jego danych osobowych w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 10. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

 11. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 12. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.

 13. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 14. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace bez podania uzasadnienia. Dotyczy to w szczególności prac niezgodnych z Regulaminem, odbiegających od tematu, wadliwych technicznie. Organizator może też zdyskwalifikować prace już biorące udział w konkursie, w szczególności w przypadku poddania w wątpliwość ich autorstwa.

 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 16. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni poprzez głosowanie Użytkowników serwisu www.radiogdansk.pl, od dnia 26.11.2012 do dnia 21.01.2013.

 17. Organizator konkursu uhonoruje zwycięzców nagrodami rzeczowymi:

  1. I miejsce: kupon wartości 300 złotych na wizytę w Salonie Champion - pielęgnacja zwierząt oraz kupon o wartości 200 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

  2. II miejsce: kupon wartości 300 złotych na wizytę w Salonie Champion - pielęgnacja zwierząt oraz kupon o wartości 100 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

  3. III miejsce: kupon o wartości 200 złotych na zakupy w sklepie zoologicznym.

 18. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 21. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 22. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama